EPB

EPB-verslaggeving


Het doel van de energieprestatieregelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. 

Bij nieuwbouw of verbouwingen bent u verplicht een EPB-verslaggever aan te stellen. Gebouwen en hun installaties moeten voldoen aan drie eisen: Thermische isolatie-eis (K-peil, maximale U-waarde), Ener- gieprestatie-eisen (E-peil), Binnenklimaateisen (ventilatie en risico op oververhitting tijdens de zomer vermijden)

Door deze eisen na te leven verhoogt het algemeen comfort in gebouwen. Het energieverbruik wordt geminimaliseerd, wat goed is voor het leefmilieu, en niet in het minst voor uw energiefactuur!

We helpen u in ontwerpfase de juiste keuzes te maken, zodat u op een optimale manier aan de opgelegde eisen voldoet. Wij rekenen voor u uit welke isolatiediktes u moet toepassen in vloeren, muren en dak en controleren het type/merk dat u wilt gebruiken. Ook wat betreft het verwarmingstoestel, sanitair warm water, afgiftesysteem en het ventilatiesysteem geven wij u reeds van bij ontwerpfase advies om uw woning energiezuiniger te maken.


Blowerdoortest 

Door middel van een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest ge-noemd, wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten met een blowerdoor-toestel. Tijdens deze luchtdichtheidsmeting wordt het ge-bouw in onderdruk en overdruk gebracht met een gecalibreerde ven-tilator. Deze lekdetectie-testen bootsen de natuurlijke drukverschil-len na, die worden veroorzaakt door de windbelasting op een gebouw. De aanwezige luchtlekken die in normale, alledaagse om- standigheden als warmtelekken fungeren, met een substantieel warmte- en energie-verlies als gevolg, worden geaccentueerd. De blowerdoortest kan uit-gevoerd worden om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van het gebouw na te gaan en anderzijds om een geijkte kwantitatieve meetwaarde van de luchtdichtheid te bekomen die kan gebruikt worden door de EPB-verslaggever ter verlaging van het E-peil (gemiddeld 6 tot 12 E-peil-punten). De blowerdoortest wordt uitge-voerd conform de geldende norm NBN EN 13829. 

INHOUD STUDIE

  • opstellen EPB-rapport + verlenen advies
  • indienen startverklaring
  • adviesverlening tijdens de werken
  • controle na de werken
  • indienen aangifte
EPB 
prijs op aanvraagstuur uw bouwplan naar stefan.geurts@live.be 
of neem contact 0473/79 38 81

Blowerdoor
320 € excl. BTW