Veiligheid

Veiligheidscoördinatie


Veiligheidscoördinatie op de werf is verplicht sinds 1 mei 2001 wanneer men gaat bouwen of verbouwen en hiervoor een beroep doet op twee of meer aannemers (bvb plakker, vloerder, ..) OF wanneer er 2 achtereenvolgende aannemers komen.

Het coördinatieproces wordt opgedeeld in twee fases; de veilig- heidscoördinatie ontwerp en de veiligheidscoördinatie verwezenlijking. Beide fases kunnen aan één persoon worden toevertrouwd. De veiligheidscoördinator ontwerp controleert het ontwerp op mogelijk onveilige elementen. Op basis hiervan stelt hij een veiligheids- en gezondheidsplan op waarin de risico’s van het ontwerp en de werken en mogelijke preventiemaatregelen beschreven worden. Hij bekijkt samen met het ontwerpteam hoe de werken op een veilige manier kunnen gecoördineerd worden en maakt het coördinatiedagboek aan.

De veiligheidscoördinator uitvoering gaat tijdens de bouwwerken na of de coördinerende maatregelen voorgesteld tijdens de ontwerpfase worden nageleefd. Hij stuurt bij waar nodig en gaat na of de werken op de meest veilige manier worden uitgevoerd. Op het einde van de werken levert de veiligheidscoördinator uitvoering een post-inter- ventiedossier af waarin de gebruikte materialen, uitvoeringsplannen, keuringen, en dergelijke worden gebundeld.Asbuilt-attest

Nog niet van toepassing wegens het ontbreken van de nodige uitvoeringsbesluiten

Het as-built attest, ook wel mini-regularisatievergunning ge- noemd, beschrijft de werkelijke situatie van een gebouw. In de prak- tijk blijkt namelijk dat de reëel gebouwde toestand vaak afwijkt van het vergunde ontwerp dat werd opgetekend in de stedenbouwkundige vergunning.  

1. Nieuwbouw: Wie bouwt heeft een stedenbouwkundige vergunning nodig. Tussenkomst van een architect is eveneens verplicht in de meeste gevallen. Er zal een dossier met as-built plannen en een as-built attest moeten opgemaakt worden na de werken. Dit attest beschrijft de werkelijke situatie en somt de afwijkingen op ten opzichte van de vergunde toestand.

Binnen de 90 dagen na ingebruikname dient de bouwheer een as-built attest aan te vragen. 

 

2. Bij verkoop van een woning of niet-residentieel gebouw is de ver- koper verplicht een as-built attest te overhandigen aan de potentiële koper. De notaris zal het attest opnemen in de verkoopscompromis en notariële akte. 


De verkoper is verantwoordelijk voor de aanvraag en aflevering van het attest voor de aanbieding op de vastgoedmarkt.

INHOUD STUDIE


VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

  • opstellen veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp
  • opstellen veiligheids- en gezondheidsplan verwezenlijking
  • opstellen coördinatiedagboek
  • werfcontroles + opmaken verslagen
  • opstellen post interventiedossier


Veiligheidscoördinatie 
prijs op aanvraagstuur uw bouwplan naar 
stefan.geurts@live.be of neem contact 0473/79 38 81